٩٨٩١٩٠٦٦٦٦٤٧+

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

23 آذر 1397 -

صرف ساده First slide

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد.
این کتاب را استاد سید سلمان حسینی در صد و بیست جلسه تدریس نموده‌اند.